Fagdirektørene i de regionale helseforetak (RHF) ga i november 2013 Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) i oppdrag å lede revisjon av «Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – Traumesystem» fra 2006. Mandat ble utarbeidet etter konsultasjon med Helsedirektoratet, og ble besluttet i mars 2014. Arbeidsgruppen ble oppnevnt av fagdirektørmøtet etter innspill fra NKT-Traume.

Nå foreligger den endelige versjonen av Nasjonal traumeplan – Traumesystem i Norge 2015, slik den er sendt fagdirektørene for de regionale helseforetak etter gjennomført høring. Planen er altså ikke tatt i bruk ennå, men de fleste anbefalinger ligger tett opp til dagens praksis, og alle representerer den best tilgjengelige viten.

Du kan lese siste versjon av Nasjonal traumeplan – Traumesystem i Norge 2016 her, men vær klar over at den skal behandles før den blir offisielt tatt i bruk.

Hvis du går til www.traumatologi.no, kan du abonnere på vårt
nyhetsbrev, og du vil få informasjon straks behandlingen er gjennomført.

Har du spørsmål, benytt kontaktskjemaet her: